Auteursrecht en zo

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berust op alle teksten en illustraties op deze site, inclusief de in beeldformaat weergegeven receptteksten, het auteursrecht bij Eetschrijver / Gerrit Jan Groothedde. Overname, in welke vorm, geheel of gedeeltelijk, letterlijk dan wel geparafraseerd, en in welk medium ook, is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding zijn voor een vordering door mij; een link naar het oorspronkelijke materiaal brengt daar géén verandering in. Ook plaatsing op sites met zgn. user generated content of doorplaatsing via geautomatiseerde systemen (feeds) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Wie belangstelling heeft voor gebruik van tekst en/of beeld op deze site wordt verzocht via de link in het menu vooraf (!) contact op te nemen.

Sommige foto’s en tekstfragmenten kunnen afkomstig zijn uit persberichten die ik van bonafide partijen ontvang. Ik ga ervan uit dat deze rechtenvrij zijn, d.w.z. dat het betreffende bedrijf zelf over rechten beschikt om dergelijk materiaal voor publicatie door derden (in casu eetschrijver.nl) vrij te geven. Maakt dergelijk materiaal inbreuk op uw rechten, gelieve dan per direct via de link in het menu contact met mij op te nemen zodat ik in voorkomend geval tot verwijdering over kan gaan.

Sporadisch zal ik gebruik maken van het journalistieke citaatrecht, bijvoorbeeld in de vorm van beknopt geciteerde teksten of screenshots. Ik hou me daarbij aan algemeen geldende normen van redelijke proportionaliteit. Mocht enige partij desondanks menen dat ik in woord en/of beeld disproportioneel citeer en derhalve inbreuk maak op enig auteursrecht, dan verneem ik ook dat graag via de link ‘contact’ in het menu.